Regulamin

Regulamin Platformy Forky.pl dla Klientów

I. Definicje
1. Platforma Forky.pl – platforma przeznaczona jest dla Klientów i służy do zbierania przez Klientów punktów w ramach programów lojalnościowych prowadzonych przez Partnerów oraz do
prowadzenia działań marketingowych wobec Klientów (dalej „Platforma”).
2. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy przy użyciu Urządzenia, w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Partner – to przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawarł odrębną umowę współpracy z YASAI (dalej „Umowa”), oferujący Klientom określone towary lub usługi oraz korzyści związane z uczestnictwem w prowadzonych przez tego przedsiębiorcę programach lojalnościowych, konkursach, promocjach, itp., jak również oferujący Klientom dodatkowe korzyści związane z korzystaniem z Platformy. Liczba Partnerów może ulegać zmianie; informacje na temat Partnerów aktualnie współpracujących z Platformą dostępne są na stronie internetowej www.forky.pl.
4. YASAI – YASAI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 7, NIP 645-254-51-90, będąca administratorem Platformy oraz posiadająca majątkowe prawa autorskie do Platformy na zasadzie wyłączności.
5. Regulamin - niniejszy „Regulamin Platformy Forky.pl dla Klientów”. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Regulamin nie dotyczy usług telekomunikacyjnych jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
6. Urządzenie - przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego (np. telefon komórkowy, smartfon, tablet, itd.).
7. Usługa (Usługa Forky.pl) - usługa świadczona przez YASAI na zasadach określonych
w Regulaminie oraz z wykorzystaniem Platformy, polegająca na udostępnieniu Klientowi Platformy
umożliwiającej mu korzystanie z programów lojalnościowych prowadzonych przez Partnerów oraz z innych funkcjonalności.
8. Użytkownik – Klient lub Partner.
9. Konto Użytkownika – indywidualny profil Użytkownika na Platformie Forky.pl, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy.

II. Zakres Usługi Forky.pl
1. YASAI udziela Klientowi dostępu do Platformy umożliwiającej wzięcie przez Klienta udziału w
programie lojalnościowym prowadzonym przez Partnera, umożliwiającej otrzymywanie spersonalizowanej informacji o usługach oferowanych przez Partnera oraz umożliwiającej korzystanie z innych funkcjonalności Platformy.
2. W ramach Usługi YASAI udostępnia Klientom Platformę w celu zapewnienia im możliwości:
a) zbierania punktów uzyskanych od Partnerów w ramach prowadzonych przez nich programów lojalnościowych;
b) uzyskiwania przez Klienta spersonalizowanej informacji o ofertach, usługach i towarach Partnerów;
c) skorzystania z innych usług;
d) potwierdzania uzyskania prezentów lub rabatów.
3. W ramach świadczenia Usługi YASAI nie dostarcza Klientom usług ani towarów oferowanych przez Partnerów, w szczególności nie jest organizatorem lub współorganizatorem prowadzonych przez Partnerów programów lojalnościowych, konkursów, czy promocji. Usługi oferowane przez
Partnerów, świadczone są na podstawie zasad i regulaminów opracowanych przez tych Partnerów.
5. Warunkiem korzystania z Platofmry jest zapoznanie się z treścią Regulaminu
i zaakceptowanie przez Klienta wszystkich postawień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
6. YASAI będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Platformy jak również o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Platformy.
7. YASAI nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Platformy. Koszty transmisji
danych wymaganych do korzystania z niej pokrywają Klienci we własnym zakresie na
podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. YASAI nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Platformy YASAI zaleca Klientom korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego Urządzenia polegających na pomiarze przesyłanych danych.

III. Klient
1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Poprzez akceptację Regulaminu orz rozpoczęcie korzystania z Usługi Klient wyraża zgodę na
otrzymywanie za pośrednictwem Platformy powiadomień związanych z korzystaniem z Platformy oraz jej funkcjonowaniem. Klient może wyłączyć funkcjonalność Platformy umożliwiającą przesyłanie powiadomień od danego Partnera.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usługi oraz Platformy tylko w sposób zgodny z jej
przeznaczeniem, Regulaminem, obowiązującym prawem, a w szczególności w sposób nienaruszający praw i interesów YASAI oraz Partnerów. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Platformy. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Platformy, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Platformę powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
4. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Platformy.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy. Naruszenie prawa bądź Regulaminu przez Klienta podczas korzystania z Platformy, uprawnia YASAI do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Klientowi korzystania z Platformy. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do YASAI szkody oraz wszelkich kosztów, jakie YASAI poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania z Platformy lub Regulaminu przez Klienta.
6. Przystąpienie do Platformy jest możliwe w dowolnym momencie i jest dobrowolne, a Użytkownik może z niej w każdym czasie zrezygnować
7. Użytkownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz przystąpiła do Platformy. Za zgodą przedstawiciela ustawowego Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia.


IV. Uprawnienia i odpowiedzialność YASAI
1. Kształtowanie zawartości Platformy jest wyłącznym uprawnieniem YASAI. YASAI jest uprawniony w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Platformy, a także przeniesienia praw do Platformy na osobą trzecią.
2. YASAI nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w funkcjonowaniu Platformy wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych prac
serwisowych bądź modernizacyjnych,
b. problemy techniczne związane z działaniem Urządzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają
korzystanie z Platformy lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
c. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji przekazywanych przez
Partnerów Klientom za pośrednictwem Platformy,
d. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Platformy lub ich
działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu lub Umowy,
nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Platformy, podaniem
informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych,
e. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
f. szkody spowodowane działaniem osób trzecich za których działania YASAI nie odpowiada,
g. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Platformy
danych, w szczególności punktów jeżeli doszło do tego w oparciu o postanowienia niniejszego
Regulaminu bądź na skutek działania siły wyższej lub osób trzecich za których działania YASAI nie
odpowiada.
h. niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań własnych Partnerów, jak również za
zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem działań prowadzonych przez Partnerów,
w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: (i) wszelkie oświadczenia natury prawnej
Partnerów, w tym regulaminy, zasady udostępniania i korzystania z programów lojalnościowych,
warunki akcji marketingowych, oferty, obietnice nagród, przyrzeczenia publiczne, itp.; (ii) wady
fizyczne towarów lub nienależyte świadczenie usług oferowanych przez Partnerów, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do usług bądź towarów oferowanych przez Partnerów.
3. YASAI ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Platformy, które powstały z winy YASAI.
4. YASAI jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej Forky.pl zostanie opublikowany stosowny komunikat informujący o przyczynach takiej sytuacji oraz czasie jej trwania.
5. YASAI zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z określonymi Partnerami, ze względów natury biznesowej, prawnej lub technicznej, w tym ze względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych np. ze sposobem oferowania przez Partnerów ich usług bądź towarów. W takim wypadku informacja o zakończeniu współpracy z danym Partnerem zostanie umieszczona na Platformie i przesłana za jej pośrednictwem Klientom, którzy korzystali z programu lojalnościowego tego Partnera.
6. W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem, YASAI może - ze skutkiem natychmiastowym zablokować takiemu Klientowi możliwość korzystania z Platformy oraz może podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
7. YASAI jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Platformy, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Platformy, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień
Regulaminu.
8. YASAI jest uprawniony do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Platformą bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez Klientów.
9. YASAI jest uprawniony do opublikowania liczby Klientów oraz innych danych statystycznych
niemających charakteru danych osobowych a także udostępniania takich danych statystycznych osobom trzecim.
10. Platforma oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych YASAI i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej
11. Logotypy i niektóre elementy graficzne prezentowane na Platformie - za zgodą każdego Partnerów - stanowią autorskie prawa majątkowe poszczególnych Partnerów, które podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Reklamacje
1. Nieprawidłowości w działaniu Platformy mogą stanowić przedmiot reklamacji ze strony Klientów, które można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: …....@forky.pl bądź na adres pocztowy YASAI.
2. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez YASAI, YASAI zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji do 30 dni o czym zawiadomi Klienta, który zgłosił reklamację.
3. YASAI zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego Klienta udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uchybienia temu terminowi przez Klienta YASAI jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

VI. Środki Techniczne
Korzystanie z Platformy oraz Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Urządzenie, jakim posługuje się Klient, określonych minimalnych wymagań technicznych, tj:
a) Urządzenie wyposażone jest w przeglądarkę internetową;
b) Urządzenie powinno umożliwiać połączenie z siecią Internet

VII. Dane osobowe. Polityka prywatności
1. Korzystanie przez Klienta z Usługi wymaga założenia Konta Użytkownika na Platformie oraz udostępniania YASAI danych osobowych Klienta w postaci imienia i nazwiska, nicku, adresu e-mail, daty urodzenia oraz opcjonalnie numeru telefonu.
2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest YASAI.

VIII. Postanowienia końcowe
1. YASAI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.forky.pl.
2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu
na Platformie i jego akceptacji przez Klienta.
3. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usługi w terminie 7 dni.
4. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem